NIJI SUSHI, 743 West Dana Street, Mountain View, CA 94041
Phone: (650) 903-9668     Fax:(650) 903-9208
Email: zitaozheng@gmail.com